1933-1939

1933-39 Praha v době nezaměstnanosti: Spolehlivá práce pro národ

Vedle historického centra sestávala meziválečná Praha z množství čtvrtí, jejichž obyvatelé mohli jen velice omezeně participovat na velkoměstské volnočasové kultuře modernizujícího se hlavního města.

Urbanistický rozvoj hlavního města Československa závisel na dlouhodobé imigraci venkovského obyvatelstva do města za prací. V meziválečné Praze vznikala jak nová dělnická zástavba činžovních domů a tzv. nouzových kolonií, kde žili ti nejchudší obyvatelé, tak i celé čtvrtě luxusních vil a domů pro tehdejší společenské elity. Národnostní mapy, které nacionalisté vytvářeli, tento rozvoj ovšem nijak zásadně neproměňoval. Německá i židovská menšina stále žily hlavně v historickém středu města. Sociální dynamika industriálního města se týkala především příslušníků československé národnosti. Sociálního rozvrstvení menšin často využívali čeští nacionalisté, pro něž pojmy „žid“ či „Němec“ reprezentovali střední a vyšší společenské vrstvy: úředníky, továrníky apod.

Hospodářská krize

Význam sociálního postavení pro společenský život Pražanek a Pražanů velká hospodářská krize ještě zdůraznila. Masová nezaměstnanost se pochopitelně projevila i v hlavním městě Československa. V době nejhlubší krize činil oficiální odhad počtu nezaměstnaných přibližně 70 000 lidí. Skutečná čísla však byla ještě mnohem vyšší. A tak i Praha, podobně jako další města v Československu, zřídila pro nezaměstnané noclehárny či útulky a financovala rozmanité podpůrné aktivity. Jednu z uskutečněných forem „produktivní péče o nezaměstnané“ představovaly tzv. pracovní kolony – městem organizované skupiny nezaměstnaných, kteří za veřejné práce získávali malý finanční příspěvek. Hlavním účelem těchto pracovních kolon přitom byla samotná práce. V souladu s dobovými sociálními vědci se politici domnívali, že význam práce spočívá v pouhé činnosti – faktu zaměstnání lidí bez práce – bez ohledu na ekonomickou efektivitu této činnosti. Obavy politiků a zájem sociálních vědců se přitom týkaly hlavně mládeže, resp. mladých mužů a dětí, „budoucnosti národa“.

Politici všech stran se předháněli s předkládáním receptů na „boj proti nezaměstnanosti“, když v nezaměstnaných viděli na jedné straně oběti hospodářské krize, ale zároveň bezpečnostní riziko.

Obdobnou hrozbou pro bezpečnost Československa se ve stejné době na mezinárodní půdě stala Třetí říše. „Likvidace nezaměstnanosti“ proto v Praze, stejně jako ve všech částech Československa, probíhala současně s opatřeními přijatými na „obranu státu“ před vnějšími nepřáteli a „republikánské formy“ před potenciálními nepřáteli vnitřními. Postupné a pomalé oživení ekonomiky souviselo se zvyšujícími se výdaji státu na armádu, její výzbroj a výstroj, stavbu opevnění atp. Zaměstnavatelé ucházející se o státní zakázky museli dokazovat, že jejich zaměstnanci nejsou „státně nespolehliví“ a nepředstavují ani potenciální hrozbu pro stát. Tato na počátku 30. let neformální kritéria přidělování státních financí se se zvyšujícím ohrožením státní bezpečnosti Československa promítla i do znění právních norem. Šetření o „státní spolehlivosti“ prováděl stát jak ve velkých zbrojních továrnách, tak i firmách zajišťující armádě malé dodávky zboží. Obdobně bezpečnostní úřady prošetřovaly „spolehlivost“ státních zaměstnanců. Těmito opatřeními se oblast práce či zaměstnání stala místem národnostních konfliktů. Příslušníci národnostních menšin, především německé a maďarské, začali být považování za potenciálně „státně nespolehlivé“.

Propuštění ze zaměstnání na základě „státní nespolehlivosti“ se řady z nich dotklo. V Praze se jednalo hlavně o úředníky centrálních správních orgánů, které zde sídlily. Například Ministerstvo národní obrany propustilo v průběhu 30. let 20. století všechny zaměstnance německé národnosti na vyšších postech. Vedení Československé plavební společnosti – státního podniku – se zase s pražskými policejními orgány dohodlo, že si „státně nespolehlivé“ zaměstnance (Němce) ponechá, dokud nevychová dostatečně početný „spolehlivý, český dorost“. Početnějšímu propouštění „státně nespolehlivých osob“ zabraňovalo ještě stále platné mezinárodní právo na ochranu menšin a možné důsledky pro Československo v mezinárodní politice.

Ohrožení bezpečnosti

Velké nacionální nepokoje se v Praze odehrály v roce 1934 v souvislosti s tzv. insigniádou, kdy spor o univerzitní odznaky přerostl v pouliční konflikty mezi policií a demonstranty. Přenesení původních odznaků Karlovy univerzity z německé části na českou vyvolalo mezi vysokoškolskými studenty bouřlivou reakci. Do celého politicky motivovaného aktu se navíc vmísily politické strany, a tak univerzitní spor přerostl v několikatisícové demonstrace. Tři dny přibližně 1 000 českých nacionalistů útočilo na budovy symbolizující německou a židovskou kulturu v Praze. Protestujících, kteří často neměli s univerzitním prostředím žádnou spojitost, mimo jiné vyvolávali hesla „Se židy ven!“ anebo „I Němci musí poslouchat zákonů!“.

V komunální politice, stejně jako na celorepublikové úrovni, se ve 30. letech 20. století skloňovalo slovo jednota, a to v nejrozmanitějších souvislostech. Členové strany Sudentendeutsche Partei (SdP) hovořili o jednotě německého národa, případně i „árijské rasy“. Nacionalisté z Národního sjednocení chtěli bránit český národ před údajně znovu se rozpínajícím „germánským živlem“. Nejsilnější strana v Praze, Československá strana národně socialistická, rovněž používala obraz ohrožení českého národa německou menšinou – obzvláště v době, kdy starostou města byl tehdy již sedmdesátiletý nacionalista Karel Baxa. Českoslovenští sociální demokraté zdůrazňovali potřebu demokratické jednoty proti fašismu. Komunisté se v očích ostatních stran z „rudého nebezpečí“, které bylo třeba potírat represí, dopracovali téměř do role koaličních partnerů. V roce 1938 utrpěl zásadní porážku společný blok německých demokratických stran, aby se jedinou německou stranou zastoupenou na radnici stala SdP. Tlaku nacionalistických táborů úspěšně odolávala zejména intelektuální či umělecká prostředí a politické anebo pomocné organizace na podporu uprchlíků z Třetí říše a Rakouska.

Druhá republika

Po přijetí Mnichovské dohody ovšem takřka okamžitě zmizely veškeré dosavadní zábrany pro vyloučení „státně nespolehlivých osob“ z veřejných povolání. Zvolení zástupci lékařů, advokátů, právníků, notářů a inženýrů se předháněli v tom, kdo se dříve zbaví „cizích živlů“, které se ukázaly být „nespolehlivými, … po stránce státní a národní“. Profesní komory a organizace již od poloviny října 1938 samy zjišťovaly původ svých členů a prošetřovaly jejich „státní spolehlivost“. „Nový začátek“, budování okleštěného národního státu Čechů, Slováků a Rusínů, přitom spojovali s očistou veřejných povolání od „osob židovského původu“. Zatímco kroky profesních organizací stát schválil až dodatečně, propouštění „osob židovského původu“ iniciovala státní správa. Tehdejší vláda také přijala nařízení o přezkoumání státního občanství, jež bylo namířené vůči Židům. Tyto kroky politici podnikali ruku v ruce s opatřeními namířenými proti nezaměstnanosti. Úplná „likvidace nezaměstnanosti“ souvisela s novou společenskou hierarchií: plná práva se měla vztahovat pouze na příslušníky českého, případně též slovenského a rusínského, národa. Ostatní, „cizí živly“, tehdejší společnost postupně vylučovala z plnohodnotného života, vystavovala je nátlaku, aby emigrovaly, anebo pro ně plánovala speciální převýchovné pracovní tábory.

V této době – od října 1938 do března 1939 – se Praha stala přestupním místem mnoha československých, německých i židovských uprchlíků z obsazených pohraničních oblastí.

Nacionalistickým snahám po národní očistě obyvatelstva přitom stály v cestě pouze malé skupiny demokratů: bývalých intelektuálů, levicových politiků a dalších lidí, kteří se angažovali zejména v organizacích na pomoc uprchlíkům.

 

Autor: Pavel Baloun

Visits: 475

106 Comments Leave a comment

 1. cbnarzc 12. 4. 2020 Subscriber

  it precipitates most platinum suppressants Buy cialis in us If a hedge exhausts as a rise of basketball

 2. cialis for sale 15. 4. 2020 Subscriber

  Mjkmco pjvsrf when will cialis be over the counter cialis coupon cvs

 3. cialis over the counter 18. 4. 2020 Subscriber

  Pocmez xrjcey generic cialis buy cialis canada

 4. cialis price walgreens 18. 4. 2020 Subscriber

  Qzxqxv snrfko cialis buy generic cialis online

 5. cheap cialis 19. 4. 2020 Subscriber

  Ebdxum mpvcho Order viagra usa how to get cialis

 6. buy generic cialis 19. 4. 2020 Subscriber

  Xmbysv bnsyoi Buy viagra cheap cialis generic best price

 7. where to buy cialis online 20. 4. 2020 Subscriber

  Ufgrtk isvziq will someone write my essay for me buying cialis cheap

 8. goodrx cialis 21. 4. 2020 Subscriber

  Wuotvk cvwzti essay title help cialis dosage 40 mg

 9. generic cialis india 21. 4. 2020 Subscriber

  Pqwhdt apoixc Mail order cialis cialis generic name

 10. when will cialis be generic 21. 4. 2020 Subscriber

  Adqxol oupuoi Real cialis for sale cialis canada

 11. cialis price 22. 4. 2020 Subscriber

  Cbhexj plsxay Cialis low price viagra cialis

 12. printable cialis coupon 22. 4. 2020 Subscriber

  Dveazc qgzpxb Cialis no prescription printable cialis coupon

 13. cialis discount 22. 4. 2020 Subscriber

  Wrvree eftwuy Cialis overnight delivery how much does cialis cost at walmart

 14. Generic viagra canadian 2. 5. 2020 Subscriber

  Adiail descfr viagra for men Generic viagra canada

 15. Levitra or viagra 3. 5. 2020 Subscriber

  Snqkck bnosmb cheap viagra generic best price Overnight delivery viagra

 16. Viagra approved 4. 5. 2020 Subscriber

  Dfkthx noiewq viagra for sale online cheap Buy cheap viagra now

 17. Viagra overnight shipping 5. 5. 2020 Subscriber

  Ribvoy shiubn generic viagra for sale online Pfizer viagra canada

 18. Buy viagra brand 6. 5. 2020 Subscriber

  Kbnkhg rfylqq Buy pfizer viagra online Free viagra sample

 19. Pfizer viagra 50mg 7. 5. 2020 Subscriber

  Ihfaow gcedse Real viagra online Approved viagra pharmacy

 20. Real viagra 8. 5. 2020 Subscriber

  Kttidf gaadqp Viagra 100 mg Buy viagra in canada

 21. Order viagra usa 9. 5. 2020 Subscriber

  Hxrjws rlnpuq Canada viagra Pfizer viagra canada

 22. Buy branded viagra 9. 5. 2020 Subscriber

  Doflgt ymfhnc Rx generic viagra Levitra vs viagra

 23. Levitra or viagra 11. 5. 2020 Subscriber

  Kbejjo hbcagw Pfizer viagra Buy viagra australia

 24. Generic viagra online 12. 5. 2020 Subscriber

  Qnmtij dscwrc viagra online sales Canada meds viagra

 25. EstherBew 13. 5. 2020 Subscriber

  Auqjyl oegczi sildenafil Buy pfizer viagra in canada

 26. EstherBew 14. 5. 2020 Subscriber

  Epasxh xedago Buy generic viagra online Buy cheap viagra now

 27. Alanlig 15. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://prednisolonetablets.com/]prednisolone[/url] [url=https://vardenafil20.com/]vardenafil 20mg tablets[/url] [url=https://lisinopril5.com/]buy lisinopril[/url] [url=https://acyclovir400.com/]acyclovir 200mg[/url] [url=https://advairinhalers.com/]advair inhaler[/url] [url=https://acyclovir200.com/]buying acyclovir[/url] [url=https://nolvadexd.com/]buy nolvadex without prescription[/url] [url=https://cafergotbuy.com/]cafergot[/url] [url=https://motilium10mg.com/]motilium[/url] [url=https://kamagra10.com/]kamagra jelly[/url] [url=https://valtrex1.com/]valtrex[/url] [url=https://motilium5.com/]motilium[/url] [url=https://tadalafil365.com/]tadalafil india[/url] [url=https://doxycycline2.com/]doxycycline[/url] [url=https://synthroid75.com/]synthroid 75 mcg[/url] [url=https://doxycycline1.com/]doxycycline hyclate 100 mg capsules[/url] [url=https://clomidforwomen.com/]clomid sale[/url] [url=https://albendazoletablets.com/]albendazole uk[/url] [url=https://sildenafilx.com/]sildenafil 100[/url] [url=https://albuterol100.com/]albuterol 90 mcg inhaler[/url]

 28. Annalig 15. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://stromectolonline.com/]stromectol buy[/url] [url=http://cialis5.com/]cheap cialis 5 mg[/url]

 29. Janelig 16. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://tetracycline911.com/]800mg tetracycline[/url]

 30. Ugolig 16. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://lisinoprilht.com/]buy lisinopril 10 mg[/url] [url=http://furosemidepill.com/]buy furosemide[/url] [url=http://allopurinolm.com/]generic allopurinol[/url] [url=http://hydroxychloroquine4.com/]hydroxychloroquine over the counter[/url] [url=http://ampicillintabs.com/]ampicillin generic[/url] [url=http://colchicinelab.com/]colchicine 6 mg[/url]

 31. Carllig 16. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://bectrim.com/]cost of bactrim[/url] [url=https://buspar365.com/]buspar 30 mg[/url] [url=https://cytotecrx.com/]cytotec pills[/url] [url=https://kamagrabest.com/]kamagra 100mg online[/url] [url=https://amoxilb.com/]cost of amoxil[/url]

 32. Annalig 16. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://lasixsale.com/]buy 40mg lasix online[/url] [url=http://buspar365.com/]buspar generic cost[/url] [url=http://toradol365.com/]toradol 10mg tablets[/url] [url=http://amoxilb.com/]buy amoxil[/url] [url=http://celexa24.com/]celexa[/url] [url=http://allopurinolm.com/]allopurinol cost canada[/url]

 33. Eyelig 17. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://augmentinmed.com/]augmentin 375 mg tab[/url] [url=http://buspar365.com/]buy buspar[/url] [url=http://allopurinolm.com/]buy allopurinol[/url] [url=http://colchicinelab.com/]colchicine 0.6[/url] [url=http://wellbutrin911.com/]wellbutrin no precription[/url] [url=http://albuterolinhl.com/]buy albuterol[/url] [url=http://celexa24.com/]celexa 20 mg price[/url] [url=http://prozacfluo.com/]prozac 80 mg[/url] [url=http://tetracycline911.com/]order tetracycline without a prescription[/url] [url=http://prednisolone360.com/]generic prednisolone[/url] [url=http://albenzamed.com/]albenza 200 mg coupon[/url] [url=http://toradol365.com/]buy toradol[/url] [url=http://ciprorx.com/]cost of cipro[/url] [url=http://finasteride24.com/]how to buy propecia[/url] [url=http://cytotecrx.com/]cytotec buy[/url] [url=http://elimitepermethrin.com/]buy elimite cream[/url] [url=http://zoloftsert.com/]zoloft drug[/url] [url=http://paxil24.com/]paxil 2 10mg[/url] [url=http://amoxicillinrem.com/]amoxicillin 500mg capsules uk[/url] [url=http://kamagrabest.com/]kamagra 100mg[/url]

 34. Marylig 17. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://buspar365.com/]buspar medicine[/url] [url=https://celexa24.com/]celexa[/url] [url=https://bectrim.com/]bactrim ds 800 160[/url] [url=https://fluoxetinemed.com/]buy fluoxetine[/url] [url=https://finasteride24.com/]finasteride 5 mg[/url] [url=https://diflucanmed.com/]diflucan generic[/url] [url=https://prednisolone360.com/]buy prednisolone 5mg tablets uk[/url] [url=https://allopurinolm.com/]drug allopurinol 300 mg[/url] [url=https://cytotecrx.com/]where to buy cytotec over the counter in singapore[/url] [url=https://paxil24.com/]cost of paxil[/url]

 35. Evalig 18. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://ventolininhl.com/]buy ventolin online[/url]

 36. Samlig 18. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://diflucanmed.com/]generic diflucan[/url] [url=http://furosemidepill.com/]furosemide 20mg uk[/url] [url=http://ampicillintabs.com/]ampicillin 500 mg[/url] [url=http://allopurinolm.com/]allopurinol no rx[/url]

 37. Kimlig 18. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://metforminmed.com/]metformin 1000 mg price[/url]

 38. vsbhchoot 19. 5. 2020 Subscriber

  viagra online [url=https://genericjojos.com/]viagra online[/url] viagra online viagra viagra online

 39. Ivylig 19. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://advairdsk.com/]advair diskus cost[/url] [url=https://toradol365.com/]toradol pills[/url] [url=https://prednisonetabs.com/]steroids prednisone for sale[/url] [url=https://lasixp.com/]buy generic lasix online[/url] [url=https://cozaar24.com/]cozaar tabs[/url] [url=https://allopurinolm.com/]allopurinol no rx[/url] [url=https://lasixsale.com/]lasix 40 mg[/url] [url=https://vardenafilmed.com/]vardenafil online india[/url] [url=https://buspar365.com/]buy buspar[/url] [url=https://zithromaxcov.com/]zithromax pills 500mg[/url] [url=https://diflucanmed.com/]diflucan generic price[/url] [url=https://albenzamed.com/]buy albenza[/url] [url=https://dapoxetine20.com/]dapoxetine online india[/url] [url=https://paxil24.com/]paxil cr[/url] [url=https://prozacfluo.com/]can i buy brand name prozac from canada[/url] [url=https://acyclovirv.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://albuterolinhl.com/]albuterol fast shipping[/url] [url=https://celexa24.com/]celexa[/url] [url=https://diflucanf.com/]diflucan 150 mg tablets[/url] [url=https://elimitepermethrin.com/]elimite buy uk[/url]

 40. bfbnAmifs 19. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://sexviagen.com/]viagra[/url] viagra viagra viagra

 41. Ugolig 20. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://dapoxetine20.com/]dapoxetine no prescription[/url] [url=http://furosemidepill.com/]buy furosemide[/url] [url=http://hydroxychlorequine.com/]buy hydroxychloroquine[/url] [url=http://wellbutrin911.com/]buy wellbutrin[/url] [url=http://citalopram24.com/]buy citalopram 40 mg online[/url] [url=http://lasixsale.com/]lasix order online uk[/url]

 42. grlsToopE 20. 5. 2020 Subscriber

  cheap viagra [url=https://medyvirgaraonline.com/]viagra generic[/url] cheap viagra generic viagra viagra

 43. Denlig 20. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://elimitepermethrin.com/]elimite cream 5[/url] [url=http://anafranil24.com/]buy anafranil canada[/url] [url=http://advairdsk.com/]advair prescription coupon[/url] [url=http://lisinoprilht.com/]where can i buy lisinopril[/url] [url=http://cozaar24.com/]price of generic cozaar[/url]

 44. Jasonlig 20. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://augmentinmed.com/]augmentin 500 mg generic[/url] [url=http://ataraxrx.com/]buy atarax 25mg[/url] [url=http://buspar365.com/]buspar drug[/url] [url=http://lasixsale.com/]buy lasix 100mg[/url] [url=http://anafranil24.com/]generic anafranil[/url] [url=http://ventolininhl.com/]ventolin 10 mg[/url] [url=http://albuterolinhl.com/]how much is albuterol in canada[/url] [url=http://wellbutrin911.com/]wellbutrin 300[/url] [url=http://zoloftsert.com/]zoloft 50 mg[/url] [url=http://furosemidepill.com/]furosemide 10 mg cost[/url]

 45. bdgharoum 21. 5. 2020 Subscriber

  cialis [url=http://www.ciallisonline.com/]п»їcialis[/url] online cialis online cialis online cialis

 46. loppVarly 21. 5. 2020 Subscriber

  viagra online [url=https://buyonlinewwwmen.com/]viagra generic[/url] viagra online п»їviagra generic viagra

 47. erection pills viagra online 21. 5. 2020 Subscriber

  Ihnscr klgdsd ed pills that really work buy erection pills

 48. Mialig 22. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://ampicillintabs.com/]buy ampicillin[/url] [url=https://toradol365.com/]buy toradol[/url] [url=https://anafranil24.com/]anafranil tablet[/url] [url=https://bectrim.com/]bactrim ds 800 160[/url] [url=https://prednisolone360.com/]prednisolone 5mg buy online uk[/url]

 49. Annalig 22. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://finasteride24.com/]how to buy propecia[/url] [url=http://hydroxychloroquine4.com/]hydroxychloroquine otc[/url] [url=http://ampicillintabs.com/]ampicillin 500 mg capsule[/url] [url=http://anafranil24.com/]anafranil 25mg[/url] [url=http://hydroxychlorequine.com/]buy hydroxychloroquine sulfate[/url]

 50. bdntDrien 22. 5. 2020 Subscriber

  buy viagra [url=https://www.genericviragacheap.com/]viagra[/url] cheap viagra viagra viagra online

 51. gwbqchoot 22. 5. 2020 Subscriber

  viagra online [url=https://zvigariageneric.com/]viagra[/url] viagra buy viagra viagra

 52. grlsToopE 22. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://medyvirgaraonline.com/]viagra online[/url] cheap viagra cheap viagra viagra online

 53. bdgharoum 22. 5. 2020 Subscriber

  п»їcialis [url=http://www.ciallisonline.com/]cialis generic[/url] cheap cialis cialis online cialis generic

 54. Marylig 22. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://acyclovirv.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://furosemidepill.com/]buy furosemide[/url] [url=https://lasixp.com/]lasix 20g[/url] [url=https://citalopram24.com/]citalopram hbr 20 mg tab[/url] [url=https://vardenafilmed.com/]buy vardenafil[/url] [url=https://kamagrabest.com/]buy kamagra online uk[/url] [url=https://finasteride24.com/]buy propecia[/url] [url=https://celexa24.com/]celexa[/url] [url=https://ataraxrx.com/]atarax pill[/url] [url=https://advairdsk.com/]advair medication[/url]

 55. Carllig 23. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://fluoxetinemed.com/]fluoxetine buy online[/url] [url=https://zithromaxcov.com/]buy zithromax[/url] [url=https://citalopram24.com/]buy citalopram[/url] [url=https://ventolininhl.com/]ventolin[/url] [url=https://colchicinelab.com/]colchicine 0.6 mg tablets[/url]

 56. Paullig 23. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://hydroxychlorequine.com/]buy hydroxychloroquine[/url] [url=https://cytotecrx.com/]cytotec tab[/url] [url=https://paxil24.com/]paxil for sale[/url] [url=https://elimitepermethrin.com/]elimite cream otc[/url] [url=https://celexa24.com/]celexa brand name cost[/url]

 57. Kialig 23. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://kamagrabest.com/]kamagra paypal[/url]

 58. Denlig 23. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://amoxilb.com/]buy generic amoxil no prescription[/url] [url=http://cozaar24.com/]cozaar 50 mg[/url] [url=http://furosemidepill.com/]2 furosemide[/url] [url=http://dapoxetine20.com/]how to get dapoxetine[/url] [url=http://ampicillintabs.com/]ampicillin 500mg capsule cost[/url]

 59. dbnirarty 23. 5. 2020 Subscriber

  cialis [url=https://valcialisns.com/]online cialis[/url] online cialis online cialis cialis

 60. ed pills otc 23. 5. 2020 Subscriber

  Uvigyj iuiuyx best erection pills cheapest ed pills

 61. bfbnAmifs 23. 5. 2020 Subscriber

  generic viagra [url=https://sexviagen.com/]online viagra[/url] viagra viagra viagra

 62. grlsToopE 24. 5. 2020 Subscriber

  generic viagra [url=https://medyvirgaraonline.com/]generic viagra[/url] viagra cheap viagra generic viagra

 63. mejzobest 24. 5. 2020 Subscriber

  cheap cialis [url=http://pharmcilisa.com/]online cialis[/url] cialis daily buy cialis cialis 20mg

 64. bfbnAmifs 24. 5. 2020 Subscriber

  viagra online [url=https://sexviagen.com/]cheap viagra[/url] viagra viagra without doctor prescription online viagra

 65. dbnirarty 24. 5. 2020 Subscriber

  п»їcialis [url=https://valcialisns.com/]cialis online[/url] buy cialis cialis generic cialis generic

 66. Marklig 24. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://prozacfluo.com/]prozac 20 mg capsule[/url] [url=https://amoxicillinrem.com/]brand name amoxicillin capsule[/url] [url=https://bupropion911.com/]bupropion hcl xl[/url] [url=https://amoxicillin05.com/]500mg amoxicillin cost[/url]

 67. Ivylig 24. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://finasteride24.com/]propecia .5 mg[/url] [url=https://diflucanf.com/]diflucan pills online[/url] [url=https://tretinoint.com/]can i buy tretinoin online[/url] [url=https://ventolininhl.com/]ventolin[/url] [url=https://bectrim.com/]bactrim medication[/url] [url=https://prednisonetabs.com/]prednisone 50 mg canada[/url] [url=https://allopurinolm.com/]buy allopurinol online australia[/url] [url=https://cytotecrx.com/]buy cytotec[/url] [url=https://prednisolone360.com/]prednisolone 0.5[/url] [url=https://dapoxetine20.com/]dapoxetine pills[/url] [url=https://amoxilb.com/]order amoxil online[/url] [url=https://ataraxrx.com/]atarax cream[/url] [url=https://augmentinmed.com/]buy cheap augmentin online[/url] [url=https://lexepro.com/]lexapro generic cost[/url] [url=https://vardenafilmed.com/]vardenafil tablets[/url] [url=https://anafranil24.com/]anafranil online[/url] [url=https://advairdsk.com/]advair mexico pharmacy[/url] [url=https://acyclovirv.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://ciprorx.com/]cipro 250 mg no prescription[/url] [url=https://buspar365.com/]buspar 2.5 mg[/url]

 68. mejzobest 24. 5. 2020 Subscriber

  cheap cialis [url=http://pharmcilisa.com/]cialis pills[/url] cheap cialis cialis online cialis pills

 69. Kimlig 25. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://diflucanf.com/]buy duflican[/url]

 70. miqqchoot 25. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://cheapnowaaaa.com/]viagra online[/url] viagra viagra cheap viagra

 71. ed medication 25. 5. 2020 Subscriber

  Hvjkdh koeenx cheap ed pills ed pills online

 72. Judylig 25. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://toradol365.com/]buy toradol online no prescription[/url] [url=https://zithromaxcov.com/]zithromax 250[/url] [url=https://lasixp.com/]lasix water pill[/url] [url=https://tretinoint.com/]tretinoin cream over the counter canada[/url] [url=https://ampicillintabs.com/]ampicillin capsules[/url] [url=https://augmentinmed.com/]buy augmentin[/url] [url=https://prozacfluo.com/]price for prozac[/url] [url=https://buspar365.com/]buspirone 10 mg[/url] [url=https://ventolininhl.com/]buying ventolin in usa[/url] [url=https://amoxicillin05.com/]can you buy amoxicillin online uk[/url]

 73. Ivylig 25. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://acyclovirv.com/]acyclovir 800[/url] [url=https://metforminmed.com/]metformin cost in canada[/url] [url=https://cytotecrx.com/]cytotec tab[/url] [url=https://hydroxychloroquine4.com/]buy hydroxychloroquine[/url] [url=https://lexepro.com/]lexapro 10 mg generic cost[/url] [url=https://toradol365.com/]buy toradol[/url] [url=https://diflucanf.com/]buy duflican[/url] [url=https://cozaar24.com/]cozaar over the counter[/url] [url=https://kamagrabest.com/]real kamagra buy[/url] [url=https://citalopram24.com/]citalopram 10mg[/url] [url=https://albenzamed.com/]buy albenza[/url] [url=https://furosemidepill.com/]furosemide brand name in usa[/url] [url=https://hydroxychlorequine.com/]hydroxychloroquine 900mg[/url] [url=https://ventolininhl.com/]buy ventolin over the counter nz[/url] [url=https://zoloftsert.com/]zoloft 50mg[/url] [url=https://amoxicillinrem.com/]amoxicillin 500mg capsules uk[/url] [url=https://dapoxetine20.com/]dapoxetine usa[/url] [url=https://prozacfluo.com/]prozac 20mg[/url] [url=https://prednisolone360.com/]prednisolone 15[/url] [url=https://amoxilb.com/]buy amoxil 500 mg online from india[/url]

 74. lqnuAmifs 25. 5. 2020 Subscriber

  cialis [url=https://cialisovnnc.com/]cialis[/url] cialis online cialis online cialis

 75. Amylig 26. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://hydroxychlorequine.com/]hydroxychloroquine buy online[/url]

 76. Ugolig 26. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://paxil24.com/]paxil 2019[/url] [url=http://cozaar24.com/]buy cozaar[/url]

 77. blbqchoot 26. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://emtpartsstore.com/]viagra[/url] viagra generic viagra generic viagra

 78. jrnfToopE 26. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://canadianpharmacyfda.com/]viagra generic[/url] viagra online viagra online online viagra

 79. Eyelig 26. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://dapoxetine20.com/]priligy dapoxetine[/url] [url=http://cozaar24.com/]cozaar[/url] [url=http://ciprorx.com/]ciprofloxacin hcl 500 mg[/url] [url=http://fluoxetinemed.com/]fluoxetine online cheap[/url] [url=http://finasteride24.com/]propecia 1mg price[/url] [url=http://bupropion911.com/]buy bupropion[/url] [url=http://prednisonetabs.com/]buy prednisone[/url] [url=http://anafranil24.com/]anafranil 25 mg[/url] [url=http://toradol365.com/]toradol medication[/url] [url=http://allopurinolm.com/]buy allopurinol[/url] [url=http://amoxilb.com/]amoxil buy[/url] [url=http://colchicinelab.com/]colchicine 0.6 mg coupon[/url] [url=http://vardenafilmed.com/]vardenafil tablets 20 mg price[/url] [url=http://acyclovirv.com/]acyclovir 800[/url] [url=http://albuterolinhl.com/]buy albuterol[/url] [url=http://cytotecrx.com/]buy cytotec[/url] [url=http://lasixp.com/]lasix 20mg[/url] [url=http://albenzamed.com/]buy albenza[/url] [url=http://advairdsk.com/]advair generic[/url] [url=http://hydroxychlorequine.com/]buy hydroxychloroquine sulfate[/url]

 80. lqbtbobest 27. 5. 2020 Subscriber

  cialis reviews [url=http://genericcialls.com/]online cialis[/url] cialis online cialis price cialis

 81. Nicklig 27. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://amoxicillin05.com/]where can i buy amoxicillin online[/url] [url=http://prednisolone360.com/]prednisolone australia[/url]

 82. Janelig 27. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://paxil24.com/]generic paxil 40 mg[/url]

 83. erection pills that work 27. 5. 2020 Subscriber

  Cdugdv sftjws ed pills top erection pills

 84. Annalig 27. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://albenzamed.com/]where to buy albenza[/url] [url=http://bupropion911.com/]bupropion online[/url] [url=http://ciprorx.com/]ciprofloxacin hcl 500 mg[/url] [url=http://lisinoprilht.com/]buy lisinopril[/url]

 85. Suelig 27. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://albuterolinhl.com/]where can i buy albuterol online[/url] [url=https://celexa24.com/]online celexa[/url] [url=https://tretinoint.com/]tretinoin mexico[/url] [url=https://bectrim.com/]bactrim cost in india[/url] [url=https://retinacrm.com/]retin a cream for sale uk[/url] [url=https://prednisolone360.com/]prednisolone buy[/url] [url=https://citalopram24.com/]buy citalopram[/url] [url=https://ampicillintabs.com/]buy ampicillin[/url] [url=https://amoxilb.com/]buy amoxil[/url] [url=https://buspar365.com/]generic for buspar[/url]

 86. dbnirarty 28. 5. 2020 Subscriber

  buy cialis [url=https://valcialisns.com/]cialis online[/url] cheap cialis buy cialis online cialis

 87. Judylig 28. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://cozaar24.com/]buy cozaar online[/url] [url=https://finasteride24.com/]how to buy propecia[/url] [url=https://bectrim.com/]bactrim ds tablets[/url] [url=https://cytotecrx.com/]cytotec tablet[/url] [url=https://lisinoprilht.com/]lisinopril 60 mg daily[/url] [url=https://amoxilb.com/]buy cheap amoxil[/url] [url=https://diflucanf.com/]buy diflucan online[/url] [url=https://lexepro.com/]lexapro 20mg[/url] [url=https://hydroxychlorequine.com/]hydroxychloroquine buy online[/url] [url=https://anafranil24.com/]anafranil 25 mg tablet[/url]

 88. bdgharoum 28. 5. 2020 Subscriber

  generic cialis [url=http://www.ciallisonline.com/]cheap cialis[/url] online cialis cialis cialis

 89. Marylig 28. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://vardenafilmed.com/]vardenafil tablets price[/url] [url=https://trazodone911.com/]trazodone hydrochloride[/url] [url=https://hydroxychlorequine.com/]buy hydroxychloroquine[/url] [url=https://ataraxrx.com/]atarax 10[/url] [url=https://ciprorx.com/]cipro 500 mg[/url] [url=https://paxil24.com/]generic paxil[/url] [url=https://allopurinolm.com/]allopurinol daily[/url] [url=https://cytotecrx.com/]where to buy cytotec online[/url] [url=https://dapoxetine20.com/]dapoxetine 30 mg online purchase[/url] [url=https://amoxicillin05.com/]amoxicillin 500mg buy online uk[/url]

 90. jrnfToopE 28. 5. 2020 Subscriber

  generic viagra [url=https://canadianpharmacyfda.com/]generic viagra[/url] generic viagra generic viagra viagra generic

 91. blbqchoot 28. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://emtpartsstore.com/]generic viagra[/url] generic viagra generic viagra viagra online

 92. Marklig 29. 5. 2020 Subscriber

  [url=https://furosemidepill.com/]furosemide 20[/url] [url=https://zoloftsert.com/]zoloft 100mg discount[/url] [url=https://citalopram24.com/]buy citalopram[/url] [url=https://prednisolone360.com/]prednisolone acetate[/url] [url=https://lisinoprilht.com/]buy lisinopril[/url]

 93. male erection pills 29. 5. 2020 Subscriber

  Egtlqm vxdybf cialis ed pills

 94. miqqchoot 29. 5. 2020 Subscriber

  cheap viagra [url=https://cheapnowaaaa.com/]viagra[/url] viagra viagra viagra

 95. lqnuAmifs 30. 5. 2020 Subscriber

  cialis online [url=https://cialisovnnc.com/]cialis[/url] cialis online cialis cialis

 96. jrnfToopE 30. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://canadianpharmacyfda.com/]viagra generic[/url] viagra online generic viagra online viagra

 97. lqnuAmifs 30. 5. 2020 Subscriber

  generic cialis [url=https://cialisovnnc.com/]cialis[/url] online cialis online cialis generic cialis

 98. Ugolig 30. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://retinacrm.com/]retin a buy[/url] [url=http://allopurinolm.com/]allopurinol 300mg tablets[/url]

 99. Denlig 30. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://celexa24.com/]celexa 200 mg[/url] [url=http://lexepro.com/]lexapro online pharmacy[/url] [url=http://furosemidepill.com/]furosemide 100 mg[/url] [url=http://ciprorx.com/]cipro lowest price[/url] [url=http://tretinoint.com/]where to buy tretinoin cream uk[/url]

 100. ndgharoum 30. 5. 2020 Subscriber

  viagra [url=https://viagraveikd.com/]buy viagra[/url] buy viagra buy viagra п»їviagra

 101. vsoochoot 31. 5. 2020 Subscriber

  cialis [url=https://buycialensf.com/]buy cialis[/url] buy cialis buy cialis cialis

 102. llopchoot 31. 5. 2020 Subscriber

  cialis [url=https://1cialisehds.com/]cialis[/url] cialis cialis online cialis

 103. EstherBew 31. 5. 2020 Subscriber

  Seagjo juuflt Buy viagra Viagra overnight delivery

 104. Ugolig 31. 5. 2020 Subscriber

  [url=http://cytotecrx.com/]where can i buy cytotec[/url] [url=http://finasteride24.com/]buy propecia[/url] [url=http://citalopram24.com/]can i buy citalopram over the counter uk[/url] [url=http://anafranil24.com/]anafranil[/url] [url=http://lexepro.com/]lexapro 20[/url] [url=http://trazodone911.com/]order generic trazodone[/url]

 105. ndgharoum 1. 6. 2020 Subscriber

  viagra online [url=https://viagraveikd.com/]generic viagra[/url] buy viagra buy viagra buy viagra

 106. nfybAmifs 1. 6. 2020 Subscriber

  buy cialis [url=https://hitcialisosn.com/]cialis online[/url] cialis cialis cialis

Leave your comment

de_DE
cs_CZ en_GB pl_PL de_DE