Vzdělávací spolek německých pracujících

Období: 1918–1945

V ulici Ve Smečkách měl sídlo spolek německých dělníků. Tato sociálnědemokratická organizace získala po Mnichovské dohodě značný význam, protože zde sudetoněmečtí odpůrci nacionálního socialismu, kteří uprchli z pohraničí, dostávali potvrzení o příslušnosti k Sociální demokracii, podklad pro získání víza do dalších států. Každodenním výjevem proto byly dlouhé fronty, které se táhly až dolů k Václavskému náměstí.

„Ve stranické kanceláři panovala hektická aktivita, neboť jsme museli dostat ohrožené lidi do bezpečí, protože mnoho z těch, kteří buď šli domů s nadějí, že se jim nic nestane, aby přivedli zpátky ženy nebo matky, nebo těch, kteří byli Čechy jednoduše z vnitrozemí odsunuti, dostali se do KZ, káznice nebo byli, v lepším případě, vyhnáni.“


Zdroj: Sippl, Olga. So war mein Leben, bez místa 2009, str. 28.

Další místa na téma "Praha jako útočiště uprchlíků před nacismem"